آلمانی با فیلم – درس هفتم و هشتم

با سلام در این دوره آموزشی رایگان میپردازیم به (آلمانی با فیلم – درس هفتم و هشتم) در زبان آلمانی : برای تقویت مهارت های (شنیداری و صحبت کردن * Hören und Sprechen) دیدن انواع فیلم ها به زبان آلمانی میتواند خیلی خوب باشد و کمک کند . در این سری دوره های آموزشی رایگان اطلاعت بیشتر دربارهآلمانی با فیلم – درس هفتم و هشتم[…]