لغات زبان آلمانی

**آموزش مکالمه**   wie besprochen / .همانطور که صحبت شده بود   wie betäubt / مثل یک آدم مدهوش و بی اراده  wie erwartet / .همانطور که انتظار میرفت   wie gewohnt / طبق معمول یا عادت   wie gewöhnlich / طبق معمول  wie gehabt / طبق روال همیشگی  wie geplant / طبق برنامه  wie gesagt / اطلاعت بیشتر دربارهلغات زبان آلمانی[…]